REGULAMIN AKADEMII TALENTÓW PIŁKARSKICH
 1. Każdy zawodnik Akademii Talentów Piłkarskich zobowiązany jest godnie reprezentować szkołę zarówno podczas zajęć sportowych oraz w życiu codziennym.
 2. Każdy zawodnik szkoły zobowiązany jest do systematycznego podnoszenia swoich umiejętności sportowych. W związku z tym akademia zapewnia organizację całorocznych zajęć sportowych z zakresu piłki nożnej, w tym obozy szkoleniowe w okresie wolnym od nauki i zgrupowania.
 3. Każdy zawodnik Akademii Talentów Piłkarskich zobowiązany jest do posiadania aktualnych badań lekarskich /zaświadczenie o braku przeciwskazań do uprawiania sportu (ważność zaświadczenia to 12 m-cy)
 4. Każdego zawodnika Akademii Talentów Piłkarskich obowiązuje punktualność, dyscyplina, obowiązkowość, kultura osobista oraz aktywny udział w zajęciach sportowych, jak również wszystkich formach współzawodnictwa sportowego na terenie kraju i za granicą.
 5. Zawodnicy Akademii Talentów Piłkarskich zobowiązani są do dbania o własny sprzęt sportowy oraz przybory i przyrządy treningowe znajdujące się na obiektach sportowych.
 6. Zawodnicy przyjęci do Akademii zobowiązani są do posiadania niezbędnego, odpowiedniego sprzętu treningowego Akademii Talentów Piłkarskich . W jego skład wchodzą:
  – getry
  – koszulka i spodenki treningowe z logo klubowym ATP
 7. Każdy zawodnik szkoły zobowiązuje się do używania sprzętu sportowego Akademii Talentów Piłkarskich tylko i wyłącznie podczas zajęć treningowych w szkole.
 8. Przybory i przyrządy wykorzystywane w trakcie treningów będące własnością szkoły należy zwrócić po zakończeniu zajęć trenerowi prowadzącemu zajęcia.
 9. Uczestnicy zajęć szkoleniowych prowadzonych przez Akademii Talentów Piłkarskich zobowiązani są do wykonywania poleceń trenera dotyczących sposobu realizacji ćwiczeń oraz przestrzegania zasad ich wykonania.
 10. Zawodnicy przyjęci do Akademii Talentów Piłkarskich powinni dążyć do poszerzania wiedzy szkolnej, uzyskiwać wysokie wyniki w nauce ze wszystkich przedmiotów, a także z zachowania.
 11. Trener ma prawo poprosić zawodnika o przedstawienie bieżących ocen szkolnych w celu ich weryfikacji.
 12. W przypadku uzyskiwania przez danego zawodnika słabych wyników w nauce trener, na wniosek rodzica może podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu zawodnika w zajęciach sportowych, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.
 13. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie i kibice zobowiązani są do kulturalnego zachowania, w tym także w stosunku do rodziców i kibiców drużyny przeciwnej oraz o nie podpowiadanie zawodnikom jak mają grać. Instruowanie zawodników leży w gestii trenerów.
 14. Podczas meczów i treningów rodzice, opiekunowie, kibice itp. powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody lub treningi, chyba że regulamin placówki, w której odbywają się treningi – stanowi inaczej.
 15. Na obiektach sportowych, na których odbywają się zajęcia sportowe szkoły obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.
 16. Opłatę członkowską w wysokości: 200 zł miesięcznie – zawodnicy trenujący w Szkółkach ATP, 250zł  miesięcznie – zawodnicy trenujący w reprezentacji ATP (składki są równe w każdym z 10 miesięcy w roku – od września do czerwca) należy wpłacać do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na konto danego centrum Akademii Talentów Piłkarskich. Składka pobierana jest z góry za każdy miesiąc (np. za listopad płacimy do 10 listopada). W tytule przelewu należy wpisać: „Imię, Nazwisko, data urodzenia , rocznik reprezentacji lub/ nazwę szkoły (np. SP Stare Babice) oraz miesiąc, za który dokonywana jest wpłata”. Kontuzja, uniemożliwiająca uczestnictwo zawodnika w treningu, trwająca min.3 tygodnie – uprawnia do skorzystania ze zniżki 50 % od składki za dany miesiąc.
 17. Akademia prowadzi treningi na terenie szkół tylko i wyłącznie w dni zajęć dydaktycznych danej szkoły (w dni, w których odbywają się zajęcia lekcyjne).
 18. W przypadku braku wpłaty składki członkowskiej, Akademia Talentów Piłkarskich zastrzega sobie możliwość podjęcia stosownych decyzji, np.: po wcześniejszym upomnieniu przez trenera prowadzącego o braku wpłaty – odmowy udziału zawodnika w treningu lub zawodach.
 19. Uczestnictwo w zajęciach szkoleniowych organizowanych przez Akademię Talentów Piłkarskich jest dobrowolne, dlatego też Trener prowadzący będzie bezwzględnie egzekwował opłatę składek członkowskich.
 20. Akademia Talentów Piłkarskich w miesiącach wolnych od nauki organizować będzie obozy szkoleniowe na terenie kraju, w których pierwszeństwo uczestnictwa będą mieli zawodnicy trenujący w szkole.
 21. Zadatek wpłacony za udział w obozach szkoleniowych nie podlega zwrotowi, stanowi on część całkowitej zapłaty oraz gwarantuje rezerwację miejsca w zorganizowanym wyjeździe.
 22. Akademia Talentów Piłkarskich zobowiązuje się pokrywać wszelkie koszty związane ze zgłoszeniem zawodnika do rozgrywek, organizacji różnych form współzawodnictwa w kraju.
 23. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do podjęcia przez Akademię Talentów Piłkarskich stosownych decyzji, w tym wydalenia z Akademii Talentów Piłkarskich.
 24. Opiekunowi zawodnika przysługuje prawo do rezygnacji z członkowska w Klubie ATP oraz rezygnacji z uczestnictwa dziecka w zajęciach Musi być ona zgłoszona z miesięcznym wyprzedzeniem – w formie pisemnej na adres: pleszka.p@gmail.com (tzw. miesięczny okres wypowiedzenia).
REGULAMIN WEWNĘTRZNY ATP
 1. Udział w zajęciach i grach jest obowiązkowy dla wszystkich zawodników. Jeśli zawodnik nie może uczestniczyć w zajęciach lub grach, informuje o tym swego trenera z wyprzedzeniem. Punktualność jest dobrą cechą naszego życia i powinna być dobrą cechą podczas uczęszczania do naszej szkoły. Spóźnienie lub nieobecność w zajęciach treningowych odbije się negatywnie na organizacji treningu.
 2. Miejmy szacunek dla kolegów z naszej drużyny, jak i reszty uczniów w Akademii Talentów Piłkarskich. Szanujmy wszystkich trenerów i pracowników technicznych pracujących w Akademii Talentów Piłkarskich. Szanujmy rywali z zespołów przeciwnych podczas meczów. Pamiętajmy, że na boisku nie ma wrogów, ale są partnerzy, z którymi dzielimy zafascynowanie grą w piłkę nożną. Okazujmy nasze pozytywne nastawienie dla publiczności niezależnie, jakiemu zespołowi ona kibicuje. Na boisku przestrzegajmy zasad gry. Traktujmy zajęcia, jako grę, w której wszyscy w przyjacielski sposób, cieszymy się z wysiłku i przygody sportowej, w jakiej uczestniczymy. Szanujmy też obiekty sportowe, na których mamy zajęcia jak też cały sprzęt sportowy.
 3. Wszyscy, którzy jesteśmy częścią, Akademii Talentów Piłkarskich zwracajmy uwagę na nasz język i na nasz wygląd. Nie pozwalajmy sobie na brzydkie słowa. Nie nośmy strojów szkół i organizacji sportowych, innych niż Akademia Talentów Piłkarskich. Podczas zajęć treningowych nośmy podciągnięte getry i koszulki włożone w spodenki sportowe. Dbajmy o nasz wygląd. Dbajmy o higienę osobistą, dlatego po każdym treningu i meczu, (jeżeli istnieje taka możliwość) konieczny jest prysznic. Korki i buty sportowe zawsze muszą być czyste (czyścimy je poza szatnią).
 4. Pamiętajmy, że piłka nożna jest sportem zespołowym, więc postawa i wysiłek wszystkich jej członków musi zawsze służyć zespołowi. Zachęcajmy kolegów do dobrego zachowania, pomagajmy kontuzjowanym i dzielmy z nimi chwile radości wspierając ich też w trudnych momentach. Dlatego radość ze strzelanych bramek powinna być nacechowana szacunkiem tak byśmy nigdy – poprzez zbędne gesty – nie lekceważyli przeciwnika ani kolegów z naszego zespołu.
 5. Trener jest osobą odpowiedzialną za koordynację wszystkich elementów całego zespołu, i za jego prawidłowe funkcjonowanie. Wszyscy uczniowie powinni, więc działać zespołowo i zawsze razem. Nie powinni opuszczać zajęć bez specjalnego zezwolenia trenera.
 6. Zawodnik Akademii Talentów Piłkarskich wita się z każdym kolegą z tej szkoły przez uścisk dłoni. W ten sam sposób wita – na znak szacunku – wszystkich dorosłych pracujących w akademii.
 7. Zawsze w widoczny sposób dziękujemy naszym sympatykom i kibicom, ale i pozdrawiamy kibiców innych drużyn i całą publiczność przybyłą na mecz.
 8. Będą brane pod uwagę wyniki ucznia w szkole podstawowej do jakiej uczęszcza. W tym celu pod koniec semestru rodzice lub zawodnik Akademii Talentów Piłkarskich dostarczy trenerowi fotokopię ocen jakie uzyskał w szkole podstawowej, by pomogły one do podjęcia optymalnych rozwiązań szkoleniowo-wychowawczych.
 9. Nieprzestrzeganie tych zasad spowoduje kary, takie jak zwykłe ostrzeżenia, czasowe zawieszenie lub wykreślenie z listy zawodników Akademii Talentów Piłkarskich, w zależności od wagi przewinienia. Do norm dyscyplinarnych Akademii Talentów Piłkarskich należeć też mogą specjalne spotkania z rodzicami.